Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van Muscletotaal Gym onderdeel van Maatschap Flexcup VOF (hierna; “Muscletotaal Gym”).

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Muscletotaal Gym, gehuisvestigd aan de Run 3124, 5503 LH te Veldhoven, en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Muscletotaal Gym en het Lid.

2.2. Muscletotaal Gym is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Muscletotaal Gym zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Muscletotaal Gym te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.

3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan Muscletotaal Gym mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. (Dit geldt niet indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; “Bedrijfslidmaatschap”)).Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is Muscletotaal Gym gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van Muscletotaal Gym, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van Muscletotaal Gym).

3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Muscletotaal Gym worden overgedragen.

3.4. Muscletotaal Gym behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.5. Muscletotaal Gym zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

3.6. Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de in de Overeenkomst vermelde Gym. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op www.Muscletotaalgym.nl.

4. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via automatische (periodieke) incasso of contant vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis vanaf 4 weken wanneer dit in het afgesloten lidmaatschap voorkomt, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).

4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Muscletotaal Gym, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving op de Gym te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.

4.4. Muscletotaal Gym behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via automatische incasso.

4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan Muscletotaal Gym te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Muscletotaal Gym tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

4.6. Indien Muscletotaal Gym over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Muscletotaal Gym het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Muscletotaal Gym tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

4.7. Voor het aangaan van een Lidmaatschap betaalt het Lid het reguliere tarief. Muscletotaal Gym biedt verschillende kortingsvormen aan op dit reguliere tarief. Deze kortingsvormen worden bepaald aan de hand van (de duur van) de lidmaatschappen. Dit wordt bepaalt door de duur van de lidmaatschappen en waarvoor het Lid een Lidmaatschap aangaat en / of door een bedrijfslidmaatschap. Het Lid van een bedrijfslidmaatschap is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een korting op grond van de voorwaarden die gesteld zijn aan deze aanmerking en zal alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan Muscletotaal Gym meedelen.

Het bewijs dat het Lid in aanmerking komt voor een korting dient vooraf aan het einde van elke aaneengesloten periode van 6 maanden opnieuw te worden geleverd, dan wel op eerste verzoek van Muscletotaal Gym.

Als het Lid nalaat om het bewijs te leveren binnen 14 dagen na het verzoek van Muscletotaal Gym of het verstrijken van de in dit artikel genoemde periode van 6 maanden, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief, geeft het Lid niet het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. Indien een Lid een lidmaatschap aangaat voor 12 maanden met een bijbehorend kortingstarief en de betreffende duur is verstreken, dan wordt overeenkomst verlengd met inachtneming van artikel 7.1.

4.9. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Muscletotaal Gym is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.10. Muscletotaal Gym is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5. Privacy

5.1. Muscletotaal Gym verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

5.2. Muscletotaal Gym verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Muscletotaal Gym en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Muscletotaal Gym.

5.3. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Muscletotaal Gym kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Muscletotaal Gym.

6. Lidmaatschapsidentiteit

6.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst, een lidmaatschapsidentiteit. Deze identiteit blijft eigendom van Muscletotaal Gym en is strikt persoonlijk.

6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de gym door gebruik te maken van de geldige lidmaatschapsidentiteit.

6.3. Muscletotaal Gym is bevoegd om bij misbruik, in de ruimste zin van het woord, van de identiteit het Lid de toegang te ontzeggen.

6.4. Verlies van de identiteit dient direct aan Muscletotaal Gym te worden gemeld. Muscletotaal Gym zal de kosten van 12.50 euro voor een nieuwe identiteit in rekening brengen bij het Lid.

7. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

7.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

7.2. De opzegging kan worden gedaan middels een eigen schriftelijke opzegbrief. Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan Muscletotaal Gym, De Run 3124, 5503 LH Veldhoven.

7.3. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert Muscletotaal Gym deze per aangetekende post te verzenden.

7.4. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van Muscletotaal Gym – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van Muscletotaal Gym of een met Muscletotaal Gym gelieerde onderneming, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, of in het geval van een 12 maanden initiële looptijd.

7.5. Muscletotaal Gym geeft een Looptijd Verkorting optie. Indien het lid besluit gebruik te maken van de Looptijd Verkorting optie zal Muscletotaal Gym de door het Lid verschuldigde lidmaatschapsprijs herberekenen op basis van de resterende periode (inclusief de kalendermaand opzegtermijn) vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde vaste tarief van 12.50 euro per maand. Een indicatieve berekening van de vergoeding voor Looptijd Verkorting kan worden opgevraagd aan de balie van de op de voorzijde vermelde club. De uiteindelijke verschuldigde totale vergoeding voor Looptijd Verkorting zal worden vermeld in de opzeg bevestiging van Muscletotaal Gym. Voor de in dit artikel 7.4 en artikel 7.5 genoemde gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

7.6. Muscletotaal Gym mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;

b. als het Lid de machtiging tot automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;

c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;

d. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

8. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

8.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Muscletotaal Gym het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van Muscletotaal Gym – deugdelijk bewijs.

8.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

8.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

9. Openingstijden

9.1. Muscletotaal Gym is bevoegd om de Gym geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

9.2. Muscletotaal Gym is bevoegd de openingstijden van de Gym tijdelijk of blijvend te wijzigen.

9.3. Muscletotaal Gym is bevoegd de in de Overeenkomst vermelde Gym voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.

10. Klachten en Informatieverplichting

10.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Muscletotaal Gym te worden doorgegeven.

10.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Muscletotaal Gym kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

10.3. In geval van klachten met betrekking tot Muscletotaal Gym dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de dienstdoenende en in tweede instantie tot de eigena(a)r(en) van Muscletotaal Gym, zoals beschreven op de website van de Gym

11. Personal Training

11.1. Muscletotaal Gym, dan wel derden, bieden in de vestiging zogenaamde personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Muscletotaal Gym is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Muscletotaal Gym of haar leidinggevenden.

12.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Muscletotaal Gym, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen of het oplopen van lichamelijk letsel, voor alle vormen in de ruimste zin des woords. op het grondgebied van de Gym.

13. Huisreglement

13.1. Het Lid is bekend met de door Muscletotaal Gym gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de administratie van de Gym. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

13.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

14. Slotbepalingen

14.1. Op alle door Muscletotaal Gym gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2. Overeenkomsten tussen het Lid en Muscletotaal Gym kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

14.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

Muscletotaal Gym

De Run 3124

5503 LH Veldhoven